HDIs HISTORIE

Under etterstudiene i USA lærte en norsk familielege at fullstendig utrydding av guineaormsykdom teoretisk sett var innen rekkevidde.
Dr. Anders Seim var inspirert av innsatsen til Carter Center og bestemte seg for å vie seg til denne saken. Han grunnla Health & Development International (HDI), registrert i Massachusetts, USA og Norge. Dr. Seim har siden jobbet for Verdens helseorganisasjon i Genève, men er tilbake i Norge, engasjert på heltid i HDIs forsøk på å utrydde guineaorm, eliminere lymfatiske filariaser («elephantiasis») og hindre kvinner fra å dø eller få fødselsfistel som en konsekvens av å føde.

HDI forblir en liten ikke-statlig organisasjon som konsentrerer seg om sykdommer som anses for å være utrydelig eller som kan elimineres. Der enkle inngrep er til stede, men utilstrekkelig iverksatt, har HDIs mål alltid vært å fremme verdens folkehelse, styrke den økonomiske utviklingen og styrke den menneskelige verdigheten blant noen av verdens mest uheldige mennesker ved å bidra til å frigjøre dem fra spesifikke sykdommer.

HDIs særpreg er kombinasjonen av katalytiske funksjoner og bruk av beskjedne midler til å åpne flaskehalser.

HDI legger spesiell vekt på utviklingen av ”sør-sør samarbeid” og regionalt nettverk av programmer og aktiviteter.

En solid merittliste til lav pris

In guinea worm eradication, HDI has mobilized support from big business and governments in North America and Europe since 1990. We introduced rewards to help find the last cases—a tool used in almost all endemic countries as one after the other freed its people from the scourge that is Guinea worm disease. And HDI has provided field advisers or operations-support at critical times when others could not.

Ved utrydding av guineaorm har HDI mobilisert støtte fra storbedrifter og regjeringer i Nord-Amerika og Europa siden 1990. Vi introduserte belønning for å finne de siste tilfellene—et verktøy som ble brukt i nesten alle endemiske land da det ene etter det andre frigjorde befolkningen fra svøpe som guineaormsykdom er. Og HDI har bidratt med feltrådgivere eller driftsstøtte i kritiske tider når andre ikke kunne bidra.

I 1997 initierte og sponset HDI en «Global Policy Retreat» der viktige retningslinjer for eliminering av lymfatiske filariaser (forårsaker elefantiasis) ble kartlagt.

For igjen å stimulere til klar tenking rundt en komplisert sak, innkalte HDI til et avgjørende verksted for distribusjon av medikamenter to år senere. Vi utviklet en populær advokatbrosjyre med WHO og stimulerte tidlig inkludering av fransktalende afrikanske land i programmet. På landsnivå har HDI særlig støttet Ghana og Togo innen eliminering av lymfatisk filariase (LF), og oppmuntret til samarbeid over landegrensen deres. HDI hjalp Togo fra start til slutt til WHO bekreftet Togo som det første landet i Afrika som har eliminert LF. Etter hvert som Ghanas program vokste, ble finansiering av det overtatt av Verdensbanken og Storbritannia.

HDI initierte og drev det vestafrikanske LF Morbiditetsprosjektet hvor kirurger i 12 land ble introdusert for forbedrede teknikker for kirurgi på menn med væskeansamling i pungen som følge av LF. Dette prosjektet lærte deretter de som underviser i kirurgi i Øst-Afrika, som deretter formidlet informasjonen videre der. Den kirurgiske teknikken som dette prosjektet brakte fra Recife i Brasil til Afrika, har siden blitt WHO-anbefalt prosedyre.

Since 2004, HDI has been working to introduce a community-based system to prevent deaths during childbirth and prevent obstetric fistula afterward for survivors of obstructed labor. A UNFPA- (United Nations Population Fund), CDC- (US Centers for Disease Control and Prevention), HDI-sponsored global policy meeting in 2005 broadly endorsed HDI’s proposed approach. And in December 2007, HDI launched the world’s first community-based program for rapid prevention of obstructed labor deaths and obstetric fistulas as a pilot project in Bankilare, Niger.

Siden 2004 har HDI jobbet for å innføre et samfunnsbasert system for å forhindre dødsfall under fødsel og forhindre fødselsfistel etterpå for overlevende av blokkert fødsel. Et UNFPA- (FNs Befolkningsfond), CDC- (US Centers for Disease Control and Prevention), HDI-sponset globalt politikkmøte i 2005, støttet bredt HDIs foreslåtte tilnærming. Og i desember 2007 lanserte HDI verdens første samfunnsbaserte program for rask forebygging av dødsfall ved blokkert fødsel og fødselsfistel som et pilotprosjekt i Bankilare, Niger.

Suksessen med pilotprosjektet førte til at det ble utvidet til et område som var 310 kvadratkilometer større enn Rhode Island og Delaware i USA. Siden kvinner sluttet å dø av andre årsaker når de fødte i det utvidede pilotområdet, begynte vi i 2010 å forhindre at kvinner blødde i hjel når de fødte også. Og suksessen med dette arbeidet, kombinert med tilleggskunnskap som vi fikk i oktober 2012, førte til at Nigers helsedepartement tok initiativ til det landsdekkende Initiativet for å forhindre kvinner fra å blø til døden når de føder. (Mer informasjon andre steder på disse nettsidene.)

Contact HDI

Message Us

If you have any questions about HDI or our work, feel free to contact us using this contact form.

8 + 3 =